PAR VIENA IEMĪTNIEKA IZMAKSĀM ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻĀ

Pamatojoties uz likumu “Sociālās pakalpojumu un sociālo palīdzības likumu” 20.panta 3.daļu, personām, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, ir tiesības uz nepieciešamās aprūpes līmenim atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu, tādejādi Līvānu novada dome (sēdes protokola izraksts Nr.20-14, 27.12.2018.) nolēma par pakalpojumu maksu SIA “Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā ar 2019.gada 1.janvāri .

Pirms klienta ievietošanas Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā Līvānu novada Sociālais dienests aizpilda novērtēšanas karte (protokols) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem traucējumiem https://m.likumi.lv/doc.php?id=305995 un nosaka atbilstošu aprūpes līmeni.

Aprūpes līmeņi:

1) pirmais aprūpes līmenis — ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 100%-75% punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 11,50 EUR par diennakti.

2) otrais aprūpes līmenis — ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 74%-50% punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 12,50 EUR par diennakti.

3) trešais aprūpes līmenis — ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 49%-25% punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 13,50 EUR par diennakti.

4) ceturtais aprūpes līmenis — ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 24%-0% punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 14,50 EUR par diennakti.