DIENAS APRŪPES CENTRS

Dienas aprūpes centrs ir sociālās aprūpes iestāde, kas sniedz pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionālām traucējumiem.       

Dienas centra mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionālām traucējumiem. Dienas centra pienākumi:

·         izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, ja Dienas aprūpes centrā ir saņemta informācija par personu, kurai nepieciešami sociālie pakalpojumi vai persona Iesniedz rakstisku iesniegumu.

·         nodrošināt Personām uzturēšanās iespējas Dienas centrā;

·         nodrošināt Personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;

·         pilnveidot centra darbību, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti;

Dienas aprūpes centra darbības mērķi:

·                     nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas orientēti uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un mazinot personas dzīvē izraisītas negatīvās sekas.

·                     sniegt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centra uzdevumi:

·         izvērtēt sociālo pakalpojumu saņēmēja vajadzības, personiskās problēmas, noteikt palīdzības formas;

·         radīt iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aktīvi darboties un nodrošināt pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā;

·         informēt klientus par jaunumiem sociālajā jomā, par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus;

·         nodrošināt personām konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus;

·          sniegt personām psihosociālu palīdzību, sekmējot krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinot personu iekļaušanos sabiedrībā;

·         nodrošināt sociālā darba sasaisti ar sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas ētiskajām normām un noteikt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta sociālo vajadzību specifikai;

 

Dienas centrā uzņem personas ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

·         Personu apliecinošs dokuments-pase;

·         Pašas personas, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgā pārstāvja iesniegums;.

·         Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;.

·         Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;

·         VSAA izziņa par personas pensijas vai sociālā nodrošinājuma apmēru;

·         Ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes-veidlapa Nr.027/u;

·         Pensionāra/sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apliecība;.

·         VDEĀK izziņa;

·         Līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)

 

Gadījumā, ja Persona tiek uzņemta Dienas centrā ar pašvaldības lēmumu, tiek pievienota šī lēmuma kopija.  

 

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie Sarmītes Driksnas SIA Līvānu slimnīcā Dienas aprūpes centrā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai  pa tālruni 6 53 07600