SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA

Sociālās rehabilitācijas institūcija ir sociālās rehabilitācijas iestāde, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas galvenais mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošinās iespēju integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas pienākumi: 

  • izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, ja sociālās rehabilitācijas institūcijā ir saņemta informācija par personu, kurai nepieciešami sociālie pakalpojumi vai persona Iesniedz rakstisku iesniegumu.
  • izvērtē klienta vajadzības un ar pašaprūpi un mobilitāti saistīto funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un vienojas ar klientu par pakalpojumu saņemšanas apjomu un ilgumu, nodrošinot Personu sociālo rehabilitāciju.
  • pilnveidot sociālās rehabilitācijas institūcijas darbību, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti
  • nodrošināt starpprofesionāļu komandas darbu, nodrošinot speciālistu pakalpojumus (sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, ergoterapeita, fizioterapeita, audiologopēda, psihologa, ārsta rehabilitaloga u.c.).

Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbības mērķi:

·         nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas orientēti uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un mazinot personas dzīvē izraisītas negatīvās sekas.

·          sniegt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot sociālo rehabilitācijas plānu izstrādi un ieviešanu.

Sociālās rehabilitācijas institūcijas uzdevumi:

  • izvērtēt sociālo pakalpojumu saņēmēja vajadzības, personiskās problēmas, noteikt palīdzības formas;
  • radīt iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem aktīvi piedalīties sociālo rehabilitācijas plānu izstrādē un ieviešanā, korekciju veikšanā, tādejādi nodrošinot personu integrāciju sabiedrībā;
  • informēt klientus par jaunumiem sociālajā jomā, par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus;
  • nodrošināt personām konsultācijas par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus;
  • sniegt personām psihosociālu palīdzību, sekmējot krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinot personu iekļaušanos sabiedrībā;
  • nodrošināt sociālā darba sasaisti ar sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas ētiskajām normām;
  • noteikt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta sociālo vajadzību specifikai;

Sociālās rehabilitācijas institūcijauzņem personas ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, bērnus ar funkcionāliem traucējumiem,  pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  • Personu apliecinošs dokuments-pase;
  • Pašas personas, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgā pārstāvja iesniegums;.
  • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;.
  • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
  • VSAA izziņa par personas pensijas vai sociālā nodrošinājuma apmēru;
  • Ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes-veidlapa Nr.027/u;
  • Pensionāra/sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apliecība;.
  • VDEĀK izziņa;
  • Līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)

 

Gadījumā, ja Persona tiek uzņemta Sociālās rehabilitācijas institūcijā ar pašvaldības lēmumu, tiek pievienota šī lēmuma kopija.  

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie Sarmītes Driksnas SIA Līvānu slimnīcā Sociālās rehabilitācijas nodaļā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai  pa tālruni 6 53 07600