esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2011.g.jūnijā ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ar no šī gada 1.aprīļa ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ ieviešanu, kas tiek realizēts 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta rezultātā Līvānu novadā tiek attīstīti jauni un pilnveidoti esošie sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi, kuru nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai ir izveidota starpnozaru speciālistu komanda, kurā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits sniedz kompleksus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem. Pakalpojumi tiek nodrošināti SIA „Līvānu slimnīca”, nodrošinot mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, uzlabojot to sociālās spējas, lai atgrieztu cilvēkus sabiedriskajā un darba dzīvē.

Realizējot projektu, SIA „Līvānu slimnīca” jau ir iegādājusies jaunu aprīkojumu fizioterapijas kabinetam un citu speciālistu darbam nepieciešamo inventāru, kā arī pieņēmusi darbā kvalificētus speciālistus, kas noteiktām sociālajiem riskiem pakļautām iedzīvotāju grupām sniedz bezmaksas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Šādu palīdzība tiek sniegta ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem jau no jūlija tiks nodrošināts transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Jūnijā rindā uz sociālo rehabilitāciju ir reģistrējušās 68 personas, no kurām ar 25 personām jau tiek veikts aktīvs sociālās rehabilitācijas darbs.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment