APSTIPRINĀTS

SIA „Līvānu slimnīca”

valdes priekšsēdētājs V.Krimans

2020.gada 6.janvārī

SIA „LĪVĀNU SLIMNĪCA”

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

 1. Atalgojuma politika

  1. SIA „Līvānu slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca), atalgojuma politikas principi izstrādāti un publiskoti atbilstoši „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām.

  2. Atalgojuma politika ir vispārējs rīcības un pasākumu kopums, kas ietver Slimnīcas apstiprinātus iekšējos normatīvos aktus, kuri ir jāievēro, īstenojot atalgojumu politiku.

  3. Atalgojumu politiku piemēro attiecībā uz visiem Slimnīcas darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Slimnīcas valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanai.

 2. Atalgojuma politikas mērķis

  1. Noteikt Slimnīcas darbinieku atalgojuma pamatprincipus.

  2. Saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus.

  3. Atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un Slimnīcas finansiālajām iespējām, panākt darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu.

  4. Novērtēt darbinieka personisko ieguldījumu un motivēt darbinieku, lai sasniegtu augstākus Sabiedrības un personiskos mērķus.

 3. Atalgojuma politikas uzdevums

  1. Noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu Slimnīcā, kas nodrošinātu Slimnīcas pamatdarbību un tās attīstību šādos virzienos:

   1. stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot efektīvu gultas fonda izmantošanu;

   2. attīstīt ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus;

   3. attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus;

   4. attīstīt jaunus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;

   5. attīstīt maksas pakalpojumus;

   6. veicināt sadarbību starp Slimnīcu, primāro veselības aprūpi, veselības aprūpi mājās un sociālās aprūpes centriem, veicinot aprūpes nepārtrauktību.

 4. Atalgojuma politikas pamatprincipi

  1. Nodrošināt Slimnīcas darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs atalgojuma vidējam līmenim ārstniecībā Latvijā (attiecībā uz ārstniecības personālu) un Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim (pārējiem darbiniekiem), ievērojot Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumus Nr. 851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” Nodrošināt darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu.

  2. Nodrošināt atalgojuma līmeņu saskaņotību.

  3. Nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Slimnīcas darbības rezultātiem un darbinieka individuālajiem sasniegumiem, ieguldījumu.

  4. Nodrošināt izmaksu efektivitāti.

  5. Veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu, jaunu tehnoloģiju apguvi).

  6. Veicināt darbinieku motivāciju, novērtēt, apbalvot labu darba sniegumu.

  7. Atsevišķos gadījumos, darbiniekiem, kuriem ir specifiskas, darba tirgū pieprasītas un Slimnīcas darbībai nepieciešanas zināšanas, prasmes, pieredze, un, kuri sniedz vai var sniegt Slimnīcai būtisku ieguldījumu, tiek nodrošināts atalgojuma līmenis, kas ir augstāks par vidējo atalgojuma līmeni.

 5. Atalgojuma struktūra

  1. Slimnīcas atalgojumu veido:

   1. atalgojuma nemainīgā daļa;

   2. akorda alga jeb gabaldarba alga;

   3. atalgojuma mainīgā daļa.

  2. Atalgojuma nemainīgā daļa

   1. Atalgojuma nemainīgā daļa ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam (profesijai) piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām

   2. Atalgojuma nemainīgā daļa nav zemāka par Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumus Nr. 851 „ Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” noteikto zemāko mēnešalgas likmi. Ārstniecības personām mēnešalgas apmēru palielina atkarībā no darba stāža.

  3. Akorda alga jeb gabaldarba alga

   1. Akorda algu aprēķina par paveikto darba apjomu, balstoties uz akorddarba izcenojumiem, ņemot vērā darbu sarežģītības pakāpi;

   2. Akorda algu Slimnīcā piemēro tādu pakalpojumu apmaksai, kuri uzlabo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, paaugstina Slimnīcas darbības efektivitāti un nodrošina augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Slimnīcai.

  4. Atalgojuma mainīgā daļa

   1. Atalgojuma mainīgā daļa ir līdzeklis, kas palīdz vadīt un atalgot darbinieku par tā darba sniegumu un attieksmi, kā arī veids atalgojuma izmaksu elastīguma nodrošināšanai.

   2. Atalgojuma mainīgo daļu nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai, atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem un veiktajam papildus darbam.

   3. Atalgojuma mainīgo daļu veido:

 • piemaksas un akorda samaksa, kuras nosaka pamatojoties uz Darba likumu, Koplīgumu, Slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Darba samaksas aprēķināšanas un izmaksas uzskaites aprakstu; nolikumiem par darba samaksas daļu par ambulatorajiem, par dienas stacionāra, par maksas pakalpojumiem, u.c.

 • prēmijas, naudas balvas, izvērtējot darbinieka ieguldījumu, darba rezultātus, Slimnīcas darbības rezultātus, ievērojot Slimnīcas finansiālās iespējas;

 • sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, papildatvaļinājumi, veselības aprūpe, izglītība un kvalifikācijas celšana) atbilstoši Darba likumam, koplīgumam un iekšējiem normatīvajiem aktiem.